Säkerhetsdatablad enligt förordning EG nr 1907/2006

6953

Hantering flygtransport av farligt gods - Försvarsmakten

(Fortsättning på sida 6) UN 1950 AEROSOLER, 2.2. SE. Aerosol 3 H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. · 2.2 AEROSOLS, non-flammable. · 14.3 Faroklass för transport UN 1950 AEROSOLER, 2.2.

  1. Select all text indesign
  2. Gym balance ball
  3. Is kontomire rich in iron
  4. Frisor burgarden
  5. Optiker lön stockholm

TDG class. 2.2. TDG label(s). 3. UN/NA 1950.

Beskrivning i transportdokument (IATA).

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning EG

ICAO/IATA: UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1. Avsnitt 15: Gällande föreskrifter. 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller  1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från.

Un1950 aerosols non-flammable 2.2

Säkerhetsdatablad

Revisionsdatum: 2017-04-11.

F-D, S-U Description UN1950, Aerosols Aerosols, non‐flammable Hazard Class; 2.2 UN ID; UN1950 Packaging Group; Not applicable. Labeling; None required.
Körkortsboken bibliotek göteborg

Un1950 aerosols non-flammable 2.2

: 22-1-2018. Datum för tidigare utgåva. : 18-7-2017.

· 14.2 Officiell transportbenämning. · ADR/RID/ADN AEROSOLS, non-flammable.
Offert bygga uterum

öl historia sverige
emil nygren stockholm
social upphandling göteborg
kiva confections
johan sundqvist härnösand
a2 motorcykel köp

Säkerhetsdatablad - Jula

Oct 21, 2014 UN1950. Synonyms. 769 AEROSOL. Recommended use of the 2.2. ERG Code . 2L.

Varuinformationsblad enligt 91/155/EEG se HI - Distrelec

UN 1950. 14.2 Den officiella transportbenämningen från FN Aerosols, flammable Non-domestic Substances List (NDSL). 2.2 Märkningsuppgifter.

UN1950 Proper Shipping Name AEROSOLS Hazard Class 2.2 Description UN1950, AEROSOLS(PERMETHRIN), 2.2, MARINE POLLUTANT MEX UN-No. UN1950 U.S. Code of Federal Regulations Title 49 Section 172 shipping regulations and proper shipping names of class 2 Compressed Gasses. Non-flammable material. Overexposure may cause dizziness and loss of concentration. At higher levels, CNS depression and cardiac arrhythmia may result from exposure. Vapors displace air and can cause asphyxiation in confined spaces.